SP46 z oddziałami gimnazjalnymi
Plan Lekcji · Nabór elektroniczny do szkół ponadgimnazjalnych · Dziennik Elektroniczny21.10.2017 15:32:15
Nawigacja
W Naszej Szkole
Siedziba i Dyrekcja
U nas
Kalendarz Szkolny
Sport szkolny
Rekrutacja
Uczniowie
Sukcesy uczniów
Prawa i Obowiązki
Klasy
Wycieczki i rajdy
Podręczniki 2016/2017
Nauczyciele
Nauczyciele uczący
Zajęcia pozalekcyjne
Samorząd Uczniowski
Informacje
Rada Rodziców
Informacje
Pedagog
Godziny pracy
Profilaktyka
Pomoc pedagog-psycholg
Doradztwo Zawodowe
aktualności
pomoc doradcza
doradca poleca
Inne
Ciekawe strony
Strona główna
DOGOTERAPIA

Gazetka Gim 16


Gim TV 16

NASZA SZKOLNA TV

Tu zobaczysz wszystkie filmy!!FACEBOOK
''polubisz nas'' ?

Wystarczy kliknąć..
Logowanie
Nazwa Uytkownika

HasoZapomniane haso?
Wylemy nowe, kliknij TUTAJ.
SPAM STOP !
Projekt edukacyjny

SZKOLNE
PROJEKTY EDUKACYJNE

Celem gimnazjalnego projektu edukacyjnego jest nie tyle samo działanie uczniowskie, co rozwiązanie konkretnego problemu. Stawiany przed uczniami przez nauczyciela - lub definiowany przez nich samodzielnie - powinien budzić ich zainteresowanie, a jego rozwiązanie powinno być wyzwaniem.
Uczniowie, szukając samodzielnie rozwiązania problemu, zdobywają nową wiedzę i nowe umiejętności, a grupowa praca nad projektem i publiczna prezentacja jego efektów dają uczniom szansę rozwinięcia umiejętności pracy zadaniowej, w tym: planowania, współpracy, komunikacji, prezentacji i samooceny.
Gimnazjalny projekt edukacyjny ma być realizowany przez zespół uczniów pod opieką nauczyciela.
ZDJĘCIA Z REALIZACJI PROJEKTÓW - KLIKNIJ TUTAJ

kliknij w wybrany temat
 • Podstawa prawna

 • Procedury realizacji

 • Wzory dokumentów


 • Tytuły i opiekunowie projektów

 • 2010/2011

 • 2011/2012

 • 2012/2013

 • 2013/2014

 • 2014/2015

 • Podstawa prawna  Podstawą prawną wprowadzenia do szkół gimnazjalnych projektu edukacyjnego jest rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 sierpnia 2010 roku, zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych.

  Polecamy źródło informacji: -- www.ceo.org.pl/pl/projekt


  ----------------------------------------------------------------------------

  Na  początek strony
  Procedury realizacji  1. Uczniowie gimnazjum biorą udział w realizacji projektu edukacyjnego.

  2. Projekt edukacyjny jest zespołowym, planowym działaniem uczniów, mającym na celu rozwiązanie konkretnego problemu, z zastosowaniem różnorodnych metod.

  3. Zakres tematyczny projektu edukacyjnego może dotyczyć wybranych treści nauczania określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego dla gimnazjów lub wykraczać poza te treści.

  4. Projekt edukacyjny jest realizowany przez zespół uczniów pod opieką nauczyciela i obejmuje następujące działania:

  - wybranie tematu projektu edukacyjnego;
  - określenie celów projektu edukacyjnego i zaplanowanie etapów jego realizacji;
  - wykonanie zaplanowanych działań;
  - publiczne przedstawienie rezultatów projektu edukacyjnego.

  5. Szczegółowe warunki realizacji projektu edukacyjnego określa dyrektor gimnazjum w porozumieniu z radą pedagogiczną.

  6. Kryteria oceniania zachowania ucznia gimnazjum zawarte w ocenianiu wewnątrzszkolnym uwzględniają udział ucznia w realizacji projektu edukacyjnego.

  7. Wychowawca klasy na początku roku szkolnego, w którym uczniowie będą realizować projekt edukacyjny, informuje uczniów i ich rodziców (prawnych opiekunów) o warunkach realizacji projektu edukacyjnego.

  8. Informacje o udziale ucznia w realizacji projektu edukacyjnego oraz temat projektu edukacyjnego wpisuje się na świadectwie ukończenia gimnazjum.

  9. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, uniemożliwiających udział ucznia w realizacji projektu edukacyjnego, dyrektor gimnazjum może zwolnić ucznia z realizacji projektu edukacyjnego.

  10. W przypadku, o których mowa w punkcie 9, na świadectwie ukończenia gimnazjum w miejscu przeznaczonym na wpisanie informacji o udziale ucznia w realizacji projektu edukacyjnego wpisuje się „zwolniony” albo „zwolniona”.


  ----------------------------------------------------------------------------

  Na  początek strony
  Wzory dokumentów  --------------------------------------------------------------------------

  Na  początek strony
  2010/2011


  Tytuły i opiekunowie projektów -- KLIKNIJ TUTAJ  --------------------------------------------------------------------------

  Na  początek strony
  2011/2012


  Tytuły i opiekunowie projektów -- KLIKNIJ TUTAJ  -------------------------------------------------------------------------

  2012/2013


  Tytuły i opiekunowie projektów -- KLIKNIJ TUTAJ  --------------------------------------------------------------------------
  2013/2014


  Tytuły i opiekunowie projektów -- KLIKNIJ TUTAJ  --------------------------------------------------------------------------
  2014/2015


  Tytuły i opiekunowie projektów -- KLIKNIJ TUTAJ
  Na  początek stronyBezpieczne wakacjeGalerie zdjęć

Życie szkoły

W OBIEKTYWIE

P. K. JAROCKIEGO


----------------------

WYDARZENIA
druga galeria

Bydgoskie Granty
Oświatowe

Innowacje
Pedagogiczne


Projekty
edukacyjne


Wejdź na ....

ZDOBYLIŚMY

CERTYFIKATY :
KONKURS
na szkolną witrynę


W lutowej akcji osiągnęliśmy pierwszy wynik w kraju - 4518 głosów.


Copyright © Gimnazjum 16 w Bydgoszczy 2005
Tomasz Leszczyński i Anna Mackiewicz - nauczyciele Gim 16